9th Summer St.Petersburg Meeting in Mathematical Analysis
August 27 - September 1, 2000

 

List of Participants

Abakumov Evgeny

Aleksandrov Aleksei

Amosov Grigori

Anissova Elizaveta

Baranov Anton

Beliaev Dmitri

Borichev Alexander

Chevreau Bernard

Dyakonov Konstantin

Eiderman Vladimir

Gamal Mariya

Gluskin Efim

Hartmann Andreas

Havin Victor

Hedberg Lars

Hedenmalm Haakan

Ivanov Sergei

Kamyshnikov Vladimir

Kapustin Vladimir

Kargaev Pavel

Kotochigov Alexander

Kutzschebauch Frank

Lepsveridze Gocha

Malamud Mark

Molaei Mohammad Reza

Nasyrov Semen

Nikolskaia Ludmila

Nikolski Nikolai

Nishimoto Tashihiko

Novikov Sergei

Oleinik Vladimir

O'Neill Bruce

Osilenker Boris

Patsevich Elena

Peller Vladimir

Pokrovskii Andrej

Poltoratski Alexei

Reinov Oleg

Roginskaya Maria

Rozenblum Grigori

Semenova Olga

Shamoyn Faizo

Shimorin Serguei

Shirokov Nikolai

Smirnov Stanislav

Sodin Mikhail

Starkov Viktor

Strauss Vladimir

Sysoev Sergey

Tkachenko Vadim

Towghi Mohammad Nasser

Tretyakova Nina

Vasin Andrej

Vasyunin Vasily

Videnskii Ilya

Vitse Pascal

Vlasov Victor

Yakubovich Dmitry