9th Summer St. Petersburg Meeting in Mathematical Analysis

August 27 - September 1, 2000

 

 

27

 

 

28

29

31

1

9:30 – 10:30

Registration

 

10:00 – 10:45

Kargaev

Eiderman

Hedberg

Tkachenko

10:30

Opening

 

COFFEE  BREAK

11:00 – 12:30

Havin

 

11:15 – 12:00

Borichev

Poltoratski

Smirnov

Gluskin

 

12:00 – 12:50

Chevreau

Rozenblum

Hedenmalm

Sodin

LUNCH

 

LUNCH

15:00 – 15:45

Peller

 

15:00 – 15:25

Vasyunin

Kapustin

Oleinik

Shimorin

 

15:30 – 15:55

Amosov

Malamud

O’Neill

Sysoev

15:50 – 16:15

Dyakonov

 

16:00 – 16:25

Ivanov

Strauss

Pokrovskii

Nishimoto

COFFEE  BREAK

 

COFFEE  BREAK

16:45 – 17:10

Shirokov

 

16:50 – 17:15

Osilenker

Shamoyan

POSTER SESSION

 

17:15 – 17:40

Kotochigov

 

17:20 – 17:45

Roginskaya

Vlasov

17:45 – 18:10

Kutzschebauch

 

17:50 – 18:15

Lepsveridze

Yakubovich