O.A. Ladyzhenskaya centennial conference on PDE's

16 - 22 July, 2022.

Euler International Mathematical Institute, St. Petersburg, Russia


Poster Presentation Session

Scheduled for Thursday, July 21
17:00-18:30

 • V.Bobkov, S.Kolonitskii
 • A.Chechkina
 • K.Darovskaya
 • N.Manakova, O.Gavrilova
 • E.Izhberdeeva, M.Plekhanova
 • E.Kalita
 • O.Kitaeva
 • F.Mironenko
 • A.Novikova
 • N.Manakova, K.Perevozchikova
 • A.Potyomkina
 • N. Rastegaev
 • A.Shavlukov
 • A.Shuklina, M.Plekhanova
 • V. K.Shukla
 • A.Sio
 • M.Turov
 • N.Ustinov